Ngôn ngữ

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 40 tấn
Tải trọng kéo theo 32,45 tấn

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 44 tấn
Tải trọng kéo theo 35,6 tấn

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 49 tấn
Tải trọng kéo theo 39,1 tấn

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 50 tấn
Tải trọng kéo theo 38,6 tấn

Top 096 175 3333