Ngôn ngữ

Tính năng

Rosa Business: 29 chỗ ngồi,
ghế 3+1 Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Tính năng

Rosa Executive: 29 chỗ,
ghế da 2+2. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất

Tính năng

Rosa Exclusive: 22 chỗ ngồi,
ghế 2+1. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Tính năng

Rosa Limousine Dcar: 19 chỗ ngồi,
ghế 2+1. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Top 096 175 3333