Ngôn ngữ

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 12 tấn
Trọng tải hàng hóa 7,25 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 16 tấn.
Tải trọng hàng hóa 9 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn
Trọng tải hàng hóa 15 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn.
Đa dạng chủng loại thể tích bồn trộn (6cu.m dạng trộn nước; 7m3 trộn nước và khô).

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn.
Trọng tải hàng hóa 16 tấn

Top