Ngôn ngữ

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 12 tấn
Trọng tải hàng hóa 7,25 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 16 tấn.
Tải trọng hàng hóa 9 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn
Trọng tải hàng hóa 15 tấn

Tính năng

Thể tích bồn trộn: 6cu.m dạng trộn nước; 7m3 trộn nước và khô

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn.
Trọng tải hàng hóa 16 tấn

Top 096 175 3333